Хурматли “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” Илмий семинарининг аъзолари!

2021 йил 30 апрель жума куни соат 15.30 да илмий семинарда ТДИУ тадкикотчиси  Файзиева Дилафруз Шухратовнанинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Ахолини иш Билан бандлик даражасини оширишнинг демографик жихатлари” мавзусида иктисодиет фанлари  буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация муҳокамаси булиб утади.

 

 

 

Такризчилар: и.ф.н., доц. Ф.У.Мамарасулов

И.ф.н., доц. А.Б.Хайитов