ЭЪЛОН!!!

2021 йил 3 апрель соат 10.00 да Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали қошидаги илмий даражалар берувчи DSc.22/30.12.2019.I.100.01 рақамли Илмий кенгаш ҳузуридаги Илмий семинарда ТДИУ тадқиқотчиси  Тагаев Бехзод Эргашевичнинг 08.00.10 – “Демография. Меҳнат иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА НОРАСМИЙ МЕҲНАТ БИЛАН БАНДЛИК ДАРАЖАСИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ” мавзусида иқтисодиёт фанлари  доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация муҳокамаси бўлиб ўтади.

 

Тақризчилар: и.ф.д., проф. Р.Р.Хасанов

И.ф.д., проф. Д.А.Насимов